cazh-CNes

Pla d’Acció Tutorial

IGEMA

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) consisteix en una gestió de la formació integral de l’alumnat que es du a terme mitjançant tutories. En particular, es tracta d’una sèrie d’accions sistemàtiques i planificades, amb la col·laboració de tota la comunitat universitària, que té com a objectiu guiar, orientar, acompanyar a l’alumnat durant tot el seu recorregut universitari.

Diversos factors contribueixen a la incorporació del P.A.T a la Universitat:

 • L’exigència d’adequació als requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
 • La millora continua de la qualitat de l’educació universitària.
 • Intervenir en les noves necessitats de l’alumnat.
 • És una resposta a l’exigència de la societat envers els resultats del sistema universitari.
 • Permet identificat els tant els punts febles com els forts en temes acadèmics, docents i d’administració del centre

La tutoria és una acció docent d’orientació de l’alumnat que busca la integració de l’alumne al centre universitari. Això és així, ja que serveix com a nexe entre l’alumne i els diversos serveis universitaris. D’aquesta manera, la tutoria proporciona una forma més personalitzada a l’educació universitària, desenvolupant el procés de formació de l’alumne.

Tanmateix, les tutories, en detectar punts dèbils i forts del sistema, millora la docència i la qualitat dels serveis que s’ofereixen a l’alumne. En conseqüència, suposa una contribució clau al prestigi institució.

Acció tutorial

La tutoria del P.A.T s’ha d’entendre com un procés que es realitza entre el professor- tutor, o responsable del P.A.T, i l’alumne, en el marc de la institució universitària, que té com a objectiu recolzar a l’alumnat en l’assoliment dels múltiples objectius acadèmics, en particular, i de la seva formació integral, en termes generals.

És necessari diferenciar-la de la tutoria d’assignatura. L’objectiu de la tutoria del P.A.T és ajudar en els diversos elements vinculats de tot el procés de formació universitària, no centrar-se en qüestions concretes del temari de les diferents assignatures.

L’acció tutorial es desenvolupa a partir de les necessitats dels estudiants, però el tutor sempre mostrarà una proactivitat en els casos que es detecti problemes en l’alumnat (manca d’adaptació, baix rendiment acadèmic...) així com tractarà de prevenir l’aparició d’altres problemàtiques que afectin l’estada universitària dels estudiants. El tutor, d’aquesta manera, haurà de motivar la participació de l’alumnat en tot el procés d’acció tutorial. Concretament, amb les tutories el que es busca és:

 • Donar soport i afavorir la integració i desenvolupament de l’alumnat al centre universitari.
 • Implementar el procés d’aprenentatge dels alumnes mitjançant una aposta per la seva formació
 • Orientar la formació continua així com la inserció

 

 D’aquesta forma, hi haurà diversos criteris claus pel desenvolupament de l’acció tutorial:

 

 • Ha de ser una activitat planificada i

 

 • Confidencialitat i

 

 • Partir del perfil i les necessitats de l’alumnat.

 

 • Atenció individualitzada per respondre a aquestes necessitats, en cas

 

 • Programar activitats per resoldre les

 

 • Preveure problemes de diversa natura i actuar en conseqüència.

 

 • Col·laborar amb la resta dels serveis del centre

 

 D’aquesta manera, les funcions que tindrà el professor-tutor seran:

 

 • Orientar acadèmicament a l’alumne.

 

 • Informar sobre els serveis que ofereix el centre

 

 • Recolzar el procés d’aprenentatge de l’alumne.

 

 • Identificar problemes (potencials o actuals) i canalitzar-los als serveis corres-ponents, en cas
 • Tipificar els aspectes que perjudiquin el rendiment dels alumnes i derivar-los als serveis corresponents, en cas

El treball de les tutories es realitzarà en petits grups i, en cas necessari, en atenció individualitzada. En les sessions grupals es tractaran temes comuns i tranversals a tot el grup. L’atenció individualitzada es reserva per aquells temes que siguin concrets de l’alumne en qüestió. Així doncs, la tutoria pot tindre les següents modalitats:

 

 • Tutoria grupal: Grups de 10-15 alumnes on es tracten temes generals i tranversals.
 • Tutoria individualitzada: Es tracten temes més concrets de l’alumne.

 

 Diverses vies per fer la tutoria:

 

 • Presencial (aula de classe)

 

 • No presencial (via e-mail).

 

 • Mixta (combinació de les anteriors).

 

El període de tutories comença en el primer curs de la carrera i es realitza al llarg de tota la seva carrera universitària. És un acompanyament que es realitza a l’alumne durant tota la seva estància en la Universitat.

Igema centre estudis universitaris

urv adscritfff sin fondo 

 

IGEMA Centre d’Estudis Universitaris, es un centre adscrit a la UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.

Es una iniciativa de la Fundación Formación y Futuro que es va crear amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de formació que es plantegen en cada moment segons les persones i la societat que ens envolta.

Layout Type

Presets Color

Background Image