cazh-CNes

GRAU D'ADE

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

El Grau Universitari Oficial en Administració i Direcció d’Empreses d’IGEMA s'imparteix juntament amb la Universitat Rovira i Virgili.

ADEOBJECTIUSMETODOLOGIAPLA DOCENTNORMATIVASORTIDES PROFESSIONALSPRÀCTIQUES I TFG BEQUESPREUS i ACCÉSPROFESSORAT
El Grau Universitari Oficial en Administració i Direcció d’Empreses d’IGEMA ofereix la possibilitat de formar l’estudiant mitjançant una educació de qualitat, que li permet ser competitiu en un context empresarial. IGEMA el què busca és ensenyar als alumnes les habilitats empresarials necessàries per poder desenvolupar una carrera d’èxit en un entorn que evoluciona constantment. S’ensenyen tot tipus d’habilitats empresarials com són des de la Direcció d’Equips, la Gestió del Temps, Comptabilitat, E-Business, Gestió Internacional, Control i Estructures econòmiques, Tècniques de Mercat, Emprenedoria, etc. El Grau Oficial Universitari en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) és un dels títols universitaris amb un major índex d’inserció laboral un cop acabat el grau. El grau d’ADE el que busca és unir el talent empresarial de què disposen els estudiants amb una educació altament avançada, especialitzada i al mateix temps orientada a una incorporació immediata al mercat laboral un cop acabat el grau.
Els objectius del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses es defineixen tenint en compte les característiques i avaluació de l’activitat econòmica i empresarial en un món cada cop més globalitzat. Ens trobem en un entorn amb una ràpida transformació i amb majors exigències en termes de competitivitat i sostenibilitat. Per aquest motiu es busca formar els professionals capaços de desenvolupar tasques de direcció, assessorament i avaluació en tot tipus d’empreses i organitzacions, amb ànim de lucre i sense, tenint sempre present l’entorn que les envolta.

• Conèixer la naturalesa de l’empresa i la seva relació amb l’entorn immediat, nacional i internacional.
• Ser capaç de desenvolupar tasques de gestió, assessorament i avaluació en les organitzacions productives i de serveis.
• Saber identificar i anticipar-se a les noves oportunitats.
• Assignar recursos i organitzar la informació.
• Seleccionar i motivar a les persones.
• Prendre decisions per assolir els objectius proposats.
• Avaluar els resultats obtinguts durant un període determinat i saber realitzar comparatives amb els resultats obtinguts.
• Conèixer mètodes i tècniques de direcció i organització d’empreses.
• Adquirir coneixements instrumentals en l’àmbit de les matemàtiques i l’estadística.

MÈTODE EDUCATIU
El mètode educatiu d’IGEMA Centre D’estudis Universitaris, es caracteritza pel seu caràcter interdisciplinari dels seus programes que aporta als seus estudiants una visió global de la societat i el seu entorn; així com també per la perspectiva internacional de les matèries impartides en els diferents cursos, que respon a la creixent globalització dels mercats. Per tal de poder desenvolupar els coneixements amb total garanties de qualitat i d’eficàcia, IGEMA ha desenvolupat la metodologia Just in Time, ja que es tracte de la millor forma d’aprenentatge que s’adapta al projecte educatiu que IGEMA Centre d’Estudis Universitari desenvolupa. METODOLOGIA JUST IN TIME
El grau d’Administració i Direcció d’Empreses que ofereix IGEMA Centre d’Estudis Universitaris és la base en la metodologia Just in Time la qual es fonamenta en un ensenyament-aprenentatge centrat en l’estudiant. Aquesta metodologia posa el focus en l’estudiant i busca sobretot potenciar la participació activa de l’estudiant. Amb aquesta metodologia es pretén  aconseguir que l’alumen desenvolupi les competències generals i específiques necessàries per tal de posar-les en pràctica en el seu futur professional.
La finalitat principal és que l’alumne tingui un paper actiu en la seva formació acadèmica amb el suport en tot moment del professorat altament qualificat. El claustre de professors utilitza un sistema d’avaluació transparent i formatiu que reflecteix els coneixements i les habilitats que l’alumne ha adquirit al llarg del grau d’ADE.
Per tal de donar resposta a l’actual necessitat social, dos organismes com són la Universitat Rovira i Virgili  i  IGEMA Centre d’Estudis Universitaris, tenen un projecte en comú, es tracta d’un Centre d’Estudis Universitaris de reconegut prestigis i experiència docent en l’àmbit nacional i internacional. El grau en Administració i Direcció d’Empreses que ofereix IGEMA està reconegut dins el marc EEES (Espai Europeu d’Educació Superior). En l’actualitat els graus estan organitzats perquè tinguin una duració de 4 anys en els quals s’imparteixen un total de 240 ECTS repartits de forma equitativa amb 60 ECTS per any. Els ECTS (European Credit Transfer System) són les unitats de mesura en què es valoren els graus en l'àmbit europeu. Els ECTS valoren les hores que l’alumen dedica a l’activitat d’estudi, que serà entre 25 i 30 hores per crèdit. Els 240 ECTS estan dividits en diferents assignatures que a la vegada s’agrupen en diferents modalitats:

Bàsiques: Aquestes assignatures són les que es realitzen al llarg del primer curs i serveixen per donar una base per poder continuar els estudis.
Obligatòries: Són les assignatures que es realitzen de forma obligatòria i corresponent als continguts específics de la titulació que es cursa.
Optatives: En aquest grup s’inclouen les assignatures que pot escollir l’alumne durant el tercer any i estan enfocades a la seva especialització.
Treball Final de Grau: El treball final de grau és un projecte que es realitza durant l’últim curs acadèmic i és de caràcter obligatori.
Pràctiques: Es realitzen durant l’últim curs i tenen caràcter obligatori. Es tracta de complimentar l’educació teòrica rebuda durant el grau amb coneixements pràctics.

PRIMER CURS

 

ECTS

Introducció a la   Comptabilitat

Bàsica

6

Introducció a la Microeconomia

Bàsica

6

Estadística I

Bàsica

6

Matemàtiques I

Bàsica

6

Dret Mercantil

Bàsica

6

Comptabilitat Financera

Bàsica

6

Organització d’Empreses

Bàsica

6

Introducció a la Macroeconomia

Bàsica

6

Principis d’Economia Aplicada

Bàsica

6

Matemàtiques II

Bàsica

6

TOTAL ECTS CURS

 

60

SEGON CURS

 

ECTS

Microeconomia

Obligatòria

6

Comportament Organitzatiu

Obligatòria

6

Direcció d’Operacions

Obligatòria

6

Matemàtiques de les Operacions Financeres

Obligatòria

6

Fonaments de Màrqueting

Obligatòria

6

Direcció Financera: Inversió

Obligatòria

6

Estadística II

Obligatòria

6

Direcció de Recursos Humans

Obligatòria

6

Direcció Estratègica de Màrqueting

Obligatòria

6

Macroeconomia

Obligatòria

6

TOTAL ECTS CURS

 

60

TERCER CURS

 

ECTS

Direcció Financera: Finançament

Obligatòria

6

Economia Mundial

Obligatòria

6

Direcció Estratègica

Obligatòria

6

Gestió de la qualitat

Obligatòria

6

Introducció de Mercats i Aplicacions

Obligatòria

6

Optatives*

Optatives

30

TOTAL ECTS CURS

 

60

QUART CURS

 

ECTS

Fiscalitat

Obligatòria

6

Ciutadania

Obligatòria

6

Tècniques de Decisió Empresarial

Obligatòria

6

Comptabilitat de Gestió

Obligatòria

6

Sociologia de l’Empresa

Obligatòria

6

Pràctiques externes

Obligatòria

24

Treball de Final de Grau

Obligatòria

6

TOTAL ECTS CURS

 

60

Els alumnes durant el tercer curs han d’escollir entre un dels dos itineraris que es presenten a continuació. Els dos itineraris estan formats per 5 assignatures optatives de 6 ECTS cada una.

COMERÇ INTERNACIONAL

TERCER CURS

International Economics

Optativa

International Economic Relations

Optativa

International Finance

Optativa

International Marketing

Optativa

International Trade Law

Optativa

MÀRQUETING

TERCER CURS

Màrqueting Electrònic

Optativa

Màrqueting Internacional

Optativa

Màrqueting Industrial i de Serveis

Optativa

Tècniques de Comunicació i Vendes

Optativa

Comportament del Consumidor

Optativa

A continuació l’enllaç de la web de la Universitat Rovira i Virgili en què s’explica la normativa referent a la permanència pels estudiants que realitzen els seus estudis de Grau a la Universitat Rovira i Virgili o en algun dels seus centres adscrits:
» Aspectes importants de la Normativa de Permanència. Grau 2017-18

El graduat en Administració i Direcció d’Empreses està preparat per treballar en qualsevol sector dins l’àmbit de gestió d’una empresa. Els seus coneixements són aplicables i necessaris en tot organisme que interactiu amb els mercats a escala mundial i en qualsevol nivell. El mercat de treball en el camp de l’administració i direcció d’empreses està llargament lligat per la creació d’empreses, internacionalització, la innovació, el canvi tecnològic i sobretot també estretament relacionat amb les noves formes d’organització del treball. Així doncs alguns dels diferents perfils professionals que ofereix aquesta titulació són per exemple:

Departaments d’empreses o organitzacions: Departament financer, control de gestió, màrqueting, investigació de mercats, informàtica, comerç internacional, compres i vendes, qualitat, I+D+I, recursos humans, entre d’altres.
• Serveis Financers: Auditoria, consultoria i assessoria, mercats de valors, entitats financeres, empreses de selecció, asseguradores, màrqueting, publicitat, instituts d’investigació, entre d’altres.
Sector Industrial: Alimentació, begudes, química, siderúrgia, farmacèutic, automoció, editorial, tèxtil, entre molts d’altres.
• strong>Administració pública: En l’àmbit internacional, europeu així com estatal i autonòmica.
Docència: Els graduats en Administració i Direcció d’Empreses poden dedicar-se a la docència en l’àmbit d’educació secundària així com ser docents en Universitats, postgraus i dedicar-se a la investigació.
Autoocupació: El Grau en ADE proporciona els coneixements necessaris perquè l’alumne graduat pugui posar en marxa un negoci des de zero, tot plegat amb la intenció de minimitzar els riscos i dependència a l’hora de començar qualsevol model de projecte de caire econòmic.

Les pràctiques acadèmiques tenen un paper essencial en la formació universitària. Actualment a la nostra societat tenen un pes molt important els coneixements teòrics obtinguts durant el grau però també té un pes destacat la formació pràctica que té especial importància. El primer contacte que té l’estudiant amb el món laboral li permet posar en pràctica els coneixements tècnics i millorar el seu desenvolupament competencial i al mateix temps també li permet començar a teixir la seva pròpia xarxa de contactes professionals que li serviran de cara el seu futur. Les pràctiques acadèmiques externes és la formació que rep l’alumne una vegada té la base teòrica dels seus estudis i es realitzen al llarg del quart curs acadèmic.
Les pràctiques acadèmiques són realitzades pels estudiants universitàris en empreses, entitats o organismes de caràcter públic o privat, que tenen com a objectiu acabar de complementar la formació universitaria de l’estudiant i acosta aquest a les realitats de l’àmbit professional on exercirà la seva activitat un cop s’hagi graduat. Les pràctiques, que l’estudiant del Grau en Administració i Direcció d’Empreses ha de realitzar, les pot escollir fer-les en qualsevol part del territori nacional però també hi ha l’opció de realitzar les pràctiques a un país estranger les quals li aporten una visió molt més global de què és el seu camp professional. Les pràctiques externes que ha de realitzar l’estudiant poden ser curriculars i extracurriculars. En aquest sentit l’estudiant ha de realitzar un mínim d’hores de pràctiques que pertanyen al 4t curs, malgrat tot, si l’estudiant ho desitja, pot escollir fer més pràctiques de les estrictament necessàries per a Grau en Administració i Direcció d’Empreses, en aquest cas es tracta de les pràctiques extracurriculars.

  • Les pràctiques curriculars són les pràctiques acadèmiques que estan integrades dins el pla d’estudis del grau d’ADE. L’alumne realitza les pràctiques al llarg del 4t curs acadèmic, són de caràcter obligatori i es comptabilitzen com a 24 ECTS.
  • Les pràctiques extracurriculars són les pràctiques acadèmiques que l’alumne pot realitzar de forma voluntària i no formen part del corresponent pla d’estudis, per tant es veuen reflectides en l’expedient acadèmic de l’estudiant però si en el seu Currículum Vitae.

L’objectiu que es pretén aconseguir amb les pràctiques externes de l’estudiant del Grau en Administració i Direcció d’Empreses és permetre que l’estudiant apliqui els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, preparant-se per l’exercici d’activitats professionals i facilitant la seva incorporació al mercat de treball. PRÀCTIQUES INTERNACIONALS:
La formació internacional, especialment dins el marc dels països de la Unió Europea, és avui en dia un factor diferencial molt destacable pels estudiants de grau i futurs professionals del sector.
IGEMA ofereix als seus estudiants la possibilitat de realitzar pràctiques en diverses empreses europees amb l’objectiu de completar i ampliar la formació de l’estudiant tant a nivell d’idiomes com a nivell professional.
Amb l’objectiu de permetre als nostres estudiants una òptima organització del seu temps d’estudi i també de la seva pròpia organització durant el curs acadèmic, el nostre centre ofereix la possibilitat de realitzar les pràctiques durant els mesos d’estiu o no lectius.

TREBALL FINAL DE GRAU  
El treball final de Grau és un treball que l’estudiant ha de realitzar quan està cursant l’últim curs del grau. Aquest treball té com a objectiu que l’alumne aglutini tots els coneixements tant teòrics com pràctics que ha anat obtenint al llarg dels 4 anys d’estudis del Grau en Administració i Direcció d’Empreses. El treball final de Grau consisteix a desenvolupar un tema relacionat amb alguna assignatura en concret que pot ser una assignatura obligatòria o una optativa, tot i així també pot ser un tema lliure realitzant un estudi d’un cas, desenvolupant un projecte vinculat amb les pràctiques externes, etc.  L’alumne ha d’escollir la tipologia de treball que vol presentar i se li assigna un tutor segons com l’alumne vol enfocar el seu Treball Final de Grau. El tutor del treball portarà a terme un acompanyament exhaustiu de l’alumne al llarg de tot el procés mitjançant diferents entrevistes de forma periòdica per tal d’avaluar la progressió del treball.  
Per poder realitzar l’avaluació del Treball Final de Grau, l’alumne ha de realitzar una presentació en la qual haurà d’exposar de forma clara i coherent els resultats obtinguts durant el treball. El treball es pot presentar en català, castellà o anglès.

Des d’IGEMA Centre d’Estudis Universitaris es vol promoure i fomentar l’educació per a tothom i evitar que la situació econòmica sigui una barrera per a moltes persones.
Per aquest motiu IGEMA ofereix, a més de les beques públiques que donen les Institucions als estudiants, beques privades per diferents motius com poden ser per mèrits acadèmics, renda familiar, col.laboració amb la Universitat, etc.

BECA IGEMA AL MÈRIT ACADÈMIC

L’objectiu d’aquesta beca és valorar l’excel.lència acadèmica. Seguint aquest objectiu es busca contribuir al pagament de la matrícula d’aquells estudiants que tenen les millors notes. Es pretén que els estudiants que tenen unes altes habilitats per estudiar no tinguin el factor econòmic com a un problema per poder estudiar al centre.

Requisits acadèmics:
Tenir una nota mitjana igual o superior a 9,5 sobre 10 en cada un dels cursos de batxillerat i també a les proves d’accés a la Universitat.
L’obtenció d’aquesta beca és incompatible amb altres beques i descomptes que ofereix IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.

Condicions de la concessió de la Beca:
En aquest cas l’import que s’adjudica a l’estudiant és del 100% i l’estudiant beneficiari no ha de col.laborar amb la Fundació.
• A causa de l’import de la beca, com a màxim s’entreguen 4 beques anualment.

BECA IGEMA A LA EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

L’objectiu d’aquesta beca és fomentar i valorar l’excel.lència acadèmica. En termes generals la idea és ajudar als joves que volen estudiar a IGEMA Centre d’Estudis Universitaris i evitar que el factor econòmic no sigui un problema pels alumnes que realment tenen els habilitats suficients per seguir formant-se.

Requisits acadèmics:
• Tenir una nota mitjana igual o superior al 8,5 sobre 10 (Notable o equivalent) en cada un dels cursos de batxillerat i també a la prova d’accés a la Universitat.
• L’obtenció d’aquesta beca és incompatible amb altres beques i descomptes que ofereix IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.

Condicions de la concessió de la Beca:
• La concessió de la Beca comporta l’obligació per part de l’estudiant beneficiari la realització d’unes hores de col.laboració en algun dels departaments de l’escola.
• En aquest cas l’import que s’adjudica a l’estudiant és del 10% al 50% i l’estudiant beneficiari ha de col.laborar amb la Fundació.
• La col.laboració per part de l’estudiant es reparteix de la següent manera:
» Import adjudicat del 10%, col.laboració de 3 hores setmanals.
» Import adjudicat del 25%, col.laboració de 6 hores setmanals.
» Import adjudicat del 50%, col.laboració de 12 hores setmanals.

BECA IGEMA COL·LABORACIÓ

L’objectiu d’aquesta beca és donar una ajuda a aquells alumnes que per motius econòmics no podrien estudiar a IGEMA Centre d’Estudis Universitaris, per aquest motiu se’ls ofereix la possibilitat de col.laborar amb el centre a canvi d’una beca pels seus estudis.

Requisits acadèmics:
• Els alumnes del primer curs s’han de matricular d’un mínim de 60 ECTS.
• No tenir pendent cap dels crèdits que el sol.licitant havia estat matriculat en el curs anterior.
• L’obtenció d’aquesta beca és incompatible amb altres beques i descomptes que ofereix IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.

Condicions de la concessió de la Beca:
• La concessió de la Beca comporta l’obligació per part de l’estudiant beneficiari la realització d’unes hores de col.laboració en algun dels departaments de l’escola.
• En aquest cas l’import que s’adjudica a l’estudiant és del 10% al 50% i l’estudiant beneficiari no ha de col.laborar amb la Fundació.
• La col.laboració per part de l’estudiant es reparteix de la següent manera:
» Import adjudicat del 10%, col.laboració de 3 hores setmanals.
» Import adjudicat del 25%, col.laboració de 6 hores setmanals.
» Import adjudicat del 50%, col.laboració de 12 hores setmanals.

BECA DE MOBILITAT NACIONAL

Aquesta beca té com a objectiu fomentar la mobilitat entre regions d’Espanya, és per aquest motiu que els estudiants residents a les Illes Balears i Canàries tenen un descompte per venir a estudiar a la nostra institució.
Requisits personals:
• Els alumnes han de tenir la residència familiar i la seva residència habitual a les Illes Balears o a les Illes Canàries.
• L’obtenció d’aquesta beca és incompatible amb altres beques i descomptes que ofereix IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.
Condicions de la concessió de la Beca:
• La concessió de la Beca comporta l’obligació per part de l’estudiant adjudicatari de realitzar unes hores de col.laboració amb algun dels departaments de l’escola.
• L’import total que s’adjudica amb aquesta beca és del 15% i implica una col.laboració de 3 hores setmanals.

BECA ALUMNES INTERNACIONALS:

L’objectiu d’aquesta beca és fomentar la mobilitat internacional i el que es vol aconseguir és que alumnes de tot el món realitzin la seva formació a IGEMA Centre d’Estudis Universitaris. En aquest cas se’ls aplica un descompte si l’estudiant compleix els següents requisits:
Requisits personals:
• L’estudiant ha de tenir en la seva possessió una nacionalitat diferent de l’espanyola i ha d’haver realitzat els estudis en un altre país.
• L’obtenció d’aquesta beca és incompatible amb altres beques i descompte que ofereix IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.

Condicions de la concessió de la Beca:
• La concessió de la Beca comporta l’obligació per part de l’estudiant perceptor unes hores de col.laboració en algun dels departaments de l’escola.
• En aquest cas l’import que s’adjudica a l’estudiant és del 10% al 50% i l’estudiant beneficiari no ha de col.laborar amb la Fundació.
• L’import total que s’adjudica per aquesta beca és un percentatge que es decideix mitjançant el Comitè Acadèmic, organisme que decideix el percentatge exacte que es dóna a cada alumne i també el tipus de col.laboració que se li exigeix i el nombre d’hores que ha de col.laborar amb el centre universitari.

BECA COMUNITAT IGEMA

L’objectiu d’aquesta beca és fomentar la Comunitat IGEMA, amb aquesta beca el què es busca és fomentar la col.laboració entre estudiants i persones relacionades amb IGEMA Centre d’Estudis Universitaris. Així doncs, hi ha diverses opcions per tal d’optar aquesta beca, les diferents opcions són les següents:

Requisits:
• El nou alumne té un germà o una germana alumne en el centre i per tant té dret a rebre aquesta beca.
• Haver realitzat estudis amb anterioritat a IGEMA Centre d’Estudis Universitaris o en qualsevol de les altres institucions relacionades amb la Fundació Formació i Futur.
• Ser fill d’un exalumne d’IGEMA Centre d’Estudis Universitaris o d’altres centres educatius relacionats amb la Fundació Formació i Futur.
• L’obtenció d’aquesta beca és incompatible amb altres beques i descomptes que ofereix IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.

Condicions de la concessió de la Beca:
• La concessió de la Beca comporta l’obligació per part de l’estudiant perceptor d’unes hores de col.laboració en alguns dels departaments del Centre Universitari.
• L’import total que s’adjudica per aquesta beca és del 15% i implica una col.laboració de 3 hores setmanals.

BECA FAMILIA NOMBROSA

L’objectiu d’aquesta beca és permetre als fills de les famílies nombroses poder formar-se a IGEMA Centre d’Estudis Universitaris i evitar que el factor econòmic sigui un problema per poder estudiar al nostre centre educatiu.

Requisits:
• El nou alumne ha de ser membre d’una família nombrosa en qualsevol dels seus graus. S’ha d’acreditar mitjançant el carnet de la família nombrosa.
• L’obtenció d’aquesta beca és incompatible amb altres beques i descomptes que ofereix IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.

Condicions de la concessió de la Beca:
• La concessió de la Beca comporta una obligació per part de l’estudiant beneficiari d’unes hores de col.laboració en alguns dels departaments d’IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.
• L’import total que s’adjudica per aquesta beca és del 20% i implica una col.laboració de 3 hores setmanals.

BECA CARNET JOVE

L’objectiu d’aquesta beca és aplicar un descompte a aquells alumnes que volen estudiar a IGEMA Centre d’Estudis Universitaris i tenen el Carnet Jove.

Requisits:
• El nou alumne ha de ser titular del Carnet Jove i ha de presentar-lo al moment en què l’alumne es matricula a IGEMA.
• L’obtenció d’aquesta beca és incompatible amb altres beques i descomptes que ofereix IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.

Condicions de la concessió de la Beca:
• La concessió de la Beca comporta l’obligació per part de l’estudiant beneficiari d’unes hores de col.laboració en algun dels departaments de l’escola.
• L’import total que s’adjudica per aquesta beca és del 15% i implica una col.laboració de 3 hores setmanals.

BECA DIVERSITAT

L’objectiu d’aquesta Beca és aplicar un descompte a aquells alumnes que tinguin una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% per tal que el factor econòmic no sigui un problema per aquests estudiants. Per tal d’aconseguir aquesta beca els alumnes han de seguir uns determinats requisits que es mostren a continuació:

Requisits:
• L’alumne ha de tenir una discapacitat igual o superior al 33% per tal de poder optar aquesta beca. L’alumne ha d’acreditar-ho mitjançant la documentació oficial.
• L’obtenció d’aquesta beca és incompatible amb altres beques i descomptes que ofereix IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.

Condicions de la concessió de la Beca:
• La concessió de la Beca comporta l’obligació per part de l’estudiant beneficiari d’unes hores de col.laboració en alguns departaments d’IGEMA Centre d’Estudis Universitaris.
• L’import total que s’adjudica per aquesta Beca és del 30% i implica una col.laboració de 3 hores setmanals.

Els alumnes que s'inscriguin en IGEMA. Centre d'Estudis Universitaris per a realitzar el Primer curs del Grau en Administració i Direcció d'Empreses complet de 60 ECTS, hauran d'abonar un total de 6.600,00 euros que es distribueixen en els imports i conceptes detallats a continuació.

IMPORT

6.600,00 €

TAXES UNIVERSITÀRIES

INCLOSES

MATRICULA

1.000,00 €

FRACCIONAMENT

560,00 €

MENSUALITATS

10

PERÍODE

SETEMBRE A JUNY

   

COMPTAT

6.270,00 €

Les Taxes Públiques i despeses de Secretaria estan incloses en l'import esmentat.
Els estudiants estrangers hauran d'abonar la taxa universitària pública específica per a estrangers així com les Despeses d'Administració i Despeses de Secretària. Tots els alumnes que vagin a cursar els seus estudis a IGEMA Centre d'Estudis Universitaris hauran d'omplir la sol.licitud d'admissió i aportar tota la documentació necessària.
Tots aquells participants que obtinguin convalidacions, abonaran un import menor per cada ECTS convalidat. El cost estàndard per curs no contempla les disminucions dels possibles reconeixements particulars d'ECTS en virtut de l'expedient acadèmic universitari dels candidats. L'aplicació dels diferents sistemes de beques i descomptes no és acumulable. Per conèixer el preu total del curs i el preu per crèdit convalidat o reconegut, consulta a la nostra Secretaria o enviant un mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Si pertany a algun col.lectiu professional o empresarial que manté conveni de col.laboració amb IGEMA. Centre d'Estudis Universitaris, consulteu preus i condicions en la nostra Secretaria o enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Uneix el teu talent empresarial a una educació d'alt contingut tecnològic i orientada a la teva immediata incorporació al mercat professional.

JOSEP BERTRAN JORDANA

Economista, administrador concursal, taxador pericial i assessor fiscal.
Estudis universitaris:

• Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.
• Programa de Doctorat en Economia i Organització d'empreses realitzat a la Universitat de Barcelona.
• Diploma de Suficiència Investigadora per la Universitat de Barcelona.

Experiència docent:

• Professor de l’àrea financera en una de les universitats més importants de Catalunya.
• Professor d’economia i finances en prestigioses escoles universitàries d'administració i finances europees i internacionals.
• Participació en congressos nacionals i internacionals dins del seu camp.
• Membre actiu de diferents associacions nacionals d’economia.

JOSEFA BÒRIA REVERTER

Ponent , assistent, integrant del comitè científic de nombrosos congressos sobre innovació a l’empresa i en el sector econòmic.
Estudis universitaris:

• Doctora acreditada com a lector per l’AQU l’any 2017.
• Doctora en Estudis Empresarials, especialitat Marc Estratègic realitzat a la Universitat de Barcelona.
• Diploma d’Estudis avançats (DEA) realitzat a la Universitat Oberta de Catalunya.
• Màster en Societat de la Informació i el Coneixement realitzat a la Universitat Oberta de Catalunya.
• Llicenciada en Ciències actuarial i Financeres realitzat a la Universitat de Barcelona.
• Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses realitzat a la Universitat de Barcelona.
• Diplomatura de Ciències Empresarials realitzat a Universitat Pompeu Fabra.

Experiència docent:

• Professora de l’àrea econòmica i financera a prestigioses universitats.
• Professora de l’àrea de logística i operativa en prestigioses universitats.
• Participació en nombrosos congressos nacionals i internacionals.
• Autora de nombrosos articles i participant en diversos projectes d’innovació.

FERNANDO CASADO JUAN

Membre numerari de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i de la Real Acadèmia de Doctors de Barcelona.
Estudis universitaris:
• Catedràtic d'Universitat d'Economia de l'Empresa l’any 1984 i d'Economia Financera i Comptabilitat l’any 1986.
• Homologació com a Catedràtic de Comercialització en Recerca de Mercats l’any 1987.
• Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials.
• Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.

Experiència docent:
• President de la Fundació Formació i Futur.
• Professor convidat del IESE.
• >Membre Acadèmic del Eurpoean Corporate Governance Institute (EGCI).
• Director de múltiples Tesis Doctorals en els diferents camps de l'àmbit econòmic.
• Ha publicat nombrosos articles en periòdics i revistes tant nacionals com a estrangeres.
• Ha pronunciat nombroses conferències tant a Espanya com a l'estranger.

JUAN ALFONSO CEBRIÁN DÍAZ

Director de IGEMA i de la Fundació Formació i Futur.
Estudis universitaris:

• Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.
• Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.
• Diplomat en PDD (Programa de Desenvolupament Directiu). Lideratge i motivació per Harvard Business School.
• Diversos Diplomes i estudis de Postgrau en diferents àrees de gestió.
Experiència docent:
• Professor d'Organització d'empreses en prestigiosa escola d'Administració d'empreses.
• Ha participat com a docent internacional a Colòmbia, Argentina, Mèxic, França, Itàlia, Gran Bretanya, USA, Xile i Perú.
• Professor en Universitats públiques i privades.
• Director de nombrosos estudis de recerca.

• Consultor en processos d'internacionalització d'institucions educatives universitàries i assessor en processos de canvis organitzatius en centres universitaris internacionals.

• Director de EAE Business School.
• Degà de la Facultat de ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Camilo José Cela de Madrid.
• Ha participat com a docent internacional a Colòmbia, Argentina, Mèxic, França, Itàlia, Gran Bretanya, USA, Xile i Perú.

MARIA PILAR CUROS VILA

Estudis universitaris:
• Doctora acreditada com a professora ajudant de doctor per l’ANECA l’any 2013.
• Doctora acreditada com lector i professorat col.laborador de l’àmbit de Ciències Socials per l’AQU l’any 2003.
• Doctora acreditada en Enginyeria Industrial per l’Escola Politècnica Superior de Girona.
• Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona.
• Postgrau en Docència Universitària per la Universitat de Girona.
Experiència docent:
• Professora i investigadora de comptabilitat en diferents universitats catalanes.
• Participació en congressos nacionals i internacionals de reconegut prestigi en el seu camp.
• Autora de diversos articles científics de revistes a nivell internacional i coautora de llibres.
• Forma part de diferents associacions de comptabilitat, tant nacionals com internacionals.

JOSEP ANTON FERRER CUMELLA

Docent de cursos de control de gestió informatitzada a diverses empreses. Auditor intern de qualitat ISO 9001:2008. Docent i coordinador de programes a diverses escoles universitàries.
Estudis universitaris:
• Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona.
• Diplomat en Direcció Gerencial per EAE.
• Curs de Doctorat en el departament d'empresa de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona.
• Diplomat en Direcció economicofinancera per EAE.
• Diploma de Suficiència Investigadora per la Universitat de Barcelona.
Experiència docent:
• Professor de comptabilitat informatitzada, matemàtiques empresarials, i tècniques quantitatives i qualitatives en prestigioses escoles de Barcelona.
• Professor de gestió informàtica, analista i programador en prestigiosa escola d'Administració d'empreses.
• Professor d'estadística descriptiva i probabilitat en estudis de màrqueting, direcció i administració.
• Coordinador i professor de matemàtiques i ciències en prestigioses escoles de Catalunya.

AGUSTÍN MORENO RUZ

Docent i investigador de l’Empresa.
Estudis universitaris:

• Doctor en Ciències Econòmiques y Empresarials per la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid.
• Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, especialitat Economia de l'Empresa, per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona.
• Diplomat en Ciències Empresarials per l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona.
• Perit Mercantil per l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona.
Experiència docent:
• Professor de comptabilitat en facultats d'Economia i Empresa d'universitats tant públiques com a privades.
• Habitual participant en congressos i reunions sobre la temàtica de Gestió d'empresa.
• Publicació de nombrosos articles en revistes nacionals i internacionals.
• Especialitzat en l'estudi de la quantificació del Fons de Comerç Intern (intangibles).

AURA ESTHER VILALTA NICUESA

Especialitzada en formes alternatives de resolució de litigis RAL (ADRs / ODRs) des d'un punt de vista substantiu i procedimental, ha dirigit nombrosos treballs de recerca i desenvolupat projectes vinculats amb la mediació, l'arbitratge, els ADR i ODR.
Estudis universitaris:
• Doctora acreditada amb l’acreditació de recerca avançada per l’AQU l’any 2016.
• Doctora acreditada en Dret per la Universitat de Barcelona.
• Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
• Postgrau en Dret Civil Català per la Universitat de Barcelona.
• Corso di Specializazzione in Diritto Civile per UNICAM, Itàlia.
Experiència docent:
• Professora agregada de dret civil acreditada a Càtedra a la UOC, una de les universitats més importants de Catalunya.
• Docent universitària en escoles universitàries privades d'Administració i direcció d'empreses i Turisme a Barcelona.

ADOLFO SÁNCHEZ BURÓN

Estudis universitaris:
Doctor acreditat com professor doctor de la universitat privada per l’ACAP l’any 2006.
• Doctor acreditat en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid.
• Llicenciat en Psicologia, per la Facultat de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid.
• MBA per EAE i Uniactiva.
• Màster en Àrea de Màrqueting i Gestió Comercial, en ESIC.
• Màster en Psicologia Escolar, Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat Complutense de Madrid.
>Experiència docent:
Director del CEDEU Learning Lab.
• Professor titular i associat en el departament de psicologia en universitats públiques de gran prestigi de Madrid.
• Vicerector d’investigació i Postgrau de la Universitat Camilo José Cela de Madrid.
• Vicerector d’investigació i Postgrau de la Universitat Isabel I de Burgos.
• Professor de CRM i recerca de mercats, estadística aplicada al màrqueting mitjançant SPSS i estudis de la satisfacció dels clients en escoles privades d'administració i direcció d'empreses.
• Professor en diverses universitats internacionals i col.laborador amb algunes empreses com a consultor internacional.

FRANCESC XAVIER OLSINA PAU

Professor amb més de 20 anys d’experiència impartint classes en diverses institució i amb una gran carrera professional.
Estudis universitaris:
• Economista per la Universitat de Barcelona, especialitat Finances i Empresa.
• PADI a l’Instituto de Empresa I.E. (Madrid): Organització, Direcció, Psicologia Industrial.
• Auditor de Sistemes de Gestió de la Qualitat i Medi Ambiental: Auditoria Interna.
• Censor Jurat de Comptes (No exercint)
strong>Experiència docent:<br/ >• Professor de Direcció Financera i Gestió de Tresoreria en escoles universitàries privades d’Administració i Direcció d’Empreses.
• Professor impartint classes en Universitats internacionals.
• Autor i coautor de diferents llibres i autor de diversos articles sobre Formació.

Estudiar a IGEMA Centre d’Estudis Universitaris és pensar en un futur professional sòlid amb una formació de qualitat i compromesa amb la formació de les persones líders amb capacitat per desenvolupar l'excel·lència positiva, equitat, compromís social, ètica i responsabilitat ciutadana.

Des d'IGEMA creiem en el creixement diari de les nostres competències i la qualitat de les opcions que oferim als nostres alumnes. Per aquest mateix motiu apostem constantment per la innovació i la recerca de noves oportunitats, mirant el futur amb nous acords que sumen i uneixen esforços en el camp de l’educació universitària.  Per tal de poder desenvolupar-ho de la millor manera IGEMA compta amb nombrosos acords nacionals i internacionals que impulsaran de forma molt positiva la carrera professional dels nostres alumnes.

GRAU EN ADE s'imparteix
juntament amb la
Universitat Rovira i Virgili

Igema centre estudis universitaris

urv adscritfff sin fondo 

 

IGEMA Centre d’Estudis Universitaris, es un centre adscrit a la UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.

Es una iniciativa de la Fundación Formación y Futuro que es va crear amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de formació que es plantegen en cada moment segons les persones i la societat que ens envolta.

Layout Type

Presets Color

Background Image

Aquest lloc usa cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Veure més

Accepto

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem de les 'cookies'. No obstant això, l'usuari té l'opció d'impedir la generació de 'cookies' i l'eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l'ús de 'cookies' en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
Què és una 'cookie'?

Una 'cookie' és un petit fragment de text que els llocs web envien al navegador i que s'emmagatzemen en el terminal de l'usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tableta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l'idioma i les opcions preferides, la qual cosa pot facilitar la seva propera visita i fer que el lloc resulti més útil en personalitzar el seu contingut. Les 'cookies' exerceixen un paper molt important, en millorar l'experiència de l'ús de la web.
Com s'utilitzen les 'cookies'?

En navegar per aquest portal web l'usuari està acceptant que es puguin instal·lar 'cookies' en la seva terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:
Informació estadística de l'ús de la web.
El 'login' de l'usuari per mantenir la sessió activa a la web.
El format de la web preferent en l'accés des de dispositius mòbils.
Les últimes cerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d'aquests serveis.
Informació sobre els anuncis que es mostren a l'usuari.
Informació de les enquestes en les quals ha participat l'usuari.
Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.
Tipus de 'cookies' utilitzades

Aquesta web utilitza tant 'cookies' temporals de sessió com 'cookies' permanents. Les 'cookies' de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix a la web i les 'cookies' permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d'una sessió.

Segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes a través de les 'cookies', el web pot utilitzar:

'Cookies' tècniques

Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de videos o so.

'Cookies' de personalització

Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en la seva terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del cual accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalización del terminal i la configuració regional des d'on s'accedeix al servei.

'Cookies' publicitàries

Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s'han inclòs a la pàgina web o aplicació des de la qual es presta el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l'usuari i per evitar mostrar anuncis que l'usuari ja hagi vist.

'Cookies' d'anàlisi estadística

Són aquelles que permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de 'cookies' s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, amb la finalitat d'introduir millores en el servei en funció de les dades d'ús que fan els usuaris.

'Cookies' de tercers

En algunes pàgines web es poden instal·lar 'cookies' de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.